Bulgaria’s National Cardiac Society pioneers ARPHA’s top-to-bottom bilingual publishing

The first 2020 issue of the society’s bilingual journal is already online on a brand new and user-friendly website

(Прочетете на български тук)

This month, ARPHA Platform welcomed the fourth medical academic journal to its portfolio: Bulgarian Cardiology („Българска кардиология”), the official publication venue of the Bulgarian National Cardiac Society since 1995. The Society is a member of the European Society of Cardiology

With its first 2020 issue, Bulgarian Cardiology pioneers the Bulgarian-English bilingual publishing solution from ARPHA, the open-access scholarly publishing platform, developed by the publisher and technology provider Pensoft. Thanks to this, authors will be able to publish their papers either in Bulgarian, or in Bulgarian and English. In the latter case, the article will be displayed in both languages side by side, as exemplified in the paper “Novel approaches to treat resistant hypertension” by Dr Alexandra Cherneva (Acibadem City Clinic – Cardiovascular center, Bulgaria) and Prof Ivo Petrov (Sofia University and Acibadem City Clinic – Cardiovascular center, Bulgaria).

“Novel approaches to treat resistant hypertension”, a research paper by Dr Alexandra Cherneva and Prof Ivo Petrov, published in the latest issue of Bulgarian Cardiology, available in both Bulgarian and English
(DOI: 10.3897/bgcardio.26.e52712)

For non-Bulgarian speaking authors, who submit their manuscript in English, the journal provides translation to Bulgarian, so that the published article is also available in both languages. In the latest issue, this is exemplified by the Editorial piece “Atrial fibrillation: Importance of real world data from regional registries. A focus on the BALKAN-AF registry”, authored by the international team of Dr Monika Kozieł, Prof Gregory Y. H. Lip and Dr Tatjana S. Potpara.

Having already acquired its own glossy and user-friendly website provided by ARPHA, Bulgarian Cardiology also takes advantage of the platform’s signature fast-track, end-to-end publishing system, which is to benefit all journal users: authors, reviewers and editors alike. In addition, the published content enjoys automated export of data to aggregators, as well as web-service integrations with major global indexing and archiving databases.

The first issue of Bulgarian Cardiology was published in 1995 to provide a scholarly outlet for the Bulgarian Society of Cardiology. Ever since then, it has been serving as an essential forum to bring together the cardiology community in the country. Its aim is to publish both the academic achievements of the Bulgarian medical experts and the key practical guidelines of the European Society of Cardiology.  

Bulgarian Cardiology accepts for publication research and review articles, clinical cases, editorials, letters to the Editor, European Society of Cardiology guidelines, announcements from the Bulgarian Society of Cardiology and materials presented at their meetings, and others. 

“It’s a pleasure to all of us at ARPHA to welcome the Bulgarian Society of Cardiology’s journal. It’s a fantastic win-win situation for both parties: while we managed to customise and provide the necessary services the Society asked us for, they offered us the opportunity to further push our capabilities and know-how, in order to launch our first top-to-bottom bilingual publishing solution,”

says Prof. Lyubomir Penev, founder and CEO at ARPHA and Pensoft.

The journal will continue to be published also in print with four issues a year.

***

Visit the journal’s website at https://journal.bgcardio.org/.

Официалният журнал на Дружеството на кардиолозите в България вече на платформата ARPHA с двуезични английско-български публикации

( ?? Read in English here)

В началото на юни, платформата за академично публикуване ARPHA приветства официалния журнал на Дружеството на кардиолозите в България, „Българска кардиология”. Списанието излиза за пръв път през 1995 г. като научен орган на Дружеството на кардиолозите в България, член на Европейското кардиологично дружество

От създаването си насам, журналът изпълнява роля на своеобразен форум обединяващ кардиолозите в страната, като целта на „Българска кардиология” остава разпространението както на постиженията на българските медици, така и на ключовите практически указания на Европейското дружество.

С издаването на първия си брой за 2020, „Българска кардиология” е първото академично издание, което ползва новата двуезична услуга на ARPHA, платформа за академично публикуване, създадена от научното издателство и технологичен иноватор Pensoft

В резултат на партньорството си с ARPHA, авторите в „Българска кардиология” имат възможността да публикуват научните си трудове на български език или едновременно на български и английски. В двуезичната си версия, текстовете в двата езика ще се четат един до друг. Добър пример за такава публикация е статията „Резистентна хипертония. Съвременни методи на лечение” на екипа от Аджибадем Сити Клиник-Сърдечно-съдов център (София, България) и Софийски университет „Климент Охридски” д-р Александра Чернева и проф. Иво Петров.

„Резистентна хипертония. Съвременни методи на лечение”, двуезична научна статия на д-р Александра Чернева и проф. Иво Петров, публикувана в новия брой на „Българска кардиология” (юни 2020).
(DOI: 10.3897/bgcardio.26.e52712)

За автори, чийто майчин език не е български, „Българска кардиология” осигурява превод на ръкописа им от английски на български, така че публикацията им да е налична и на двата езика. В новия брой на списанието, такъв е случаят с редакционния коментар на международния екип на учени от Медицинския университет в Силезия (Полша), Университета и Кардиологично-белодробната болница в Ливърпул (Великобритания), Белградския университет (Сърбия) и Сръбския клиничен център, озаглавен “Предсърдно мъждене: значение на данните за реалния свят от регионалните регистри. Фокус върху регистър BALKAN-AF”.

Въпреки че подобна двуезична услуга бе въведена от ARPHA в края на 2019 за списанието на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, Population and Economics, в „Българска кардиология” авторите не са задължени да предоставят версия на ръкописа си на английски. От редакторския екип на българския журнал преценяват, че автори, които смятат трудовете си от интерес конкретно за учени и професионалисти на национално ниво, следва да имат възможността да публикуват статиите си единствено на български. Въпреки това, за тях е необходимо да предоставят метаданните на ръкописа си, включително заглавие, имена на авторския екип, адрес за кореспонденция и резюме на английски за целите на международни агрегатори и бази данни. Откриваемостта на научни трудове през подобни дигитални портали, които да са достъпни от всяка точка на света, е фундаментално изискване за осигуряването на пълноценна достъпност на научното познание в глобален мащаб.

Освен на красивия и интуитивен за потребителите нов уебсайт, „Българска кардиология” вече се радва и на пословичните за ARPHA технически нововъведения, създадени за удобството както на читателите на списанието, така и на авторите, рецензентите и редакторите, по време на целия издателски процес: от подаването на ръкописа до неговото публикуване, архивиране и разпространение. Благодарение на ARPHA, публикуваното в журнала съдържание също така ползва автоматизиран пренос на данни до международни агрегатори и други полезни онлайн интеграции.

„Българска кардиология” публикува оригинални статии, обзори, клинични случаи, редакционни коментари, писма до редактора, ръководства на Европейското дружество по кардиология, съобщения на Дружеството на кардиолозите в България и Европейското дружество по кардиология, материали, изнесени на техни заседания, обяви за симпозиуми, конгреси и др.

“Удоволствие е за всички ни в екипа на ARPHA да посрещнем журнала на Дружеството на кардиолозите в България в нашето портфолио. Смятам, че партньорството ни е страхотен успех и за двете страни. Докато ние успяхме да персонализираме и осигурим необходимите за Дружеството услуги, те ни предоставиха възможността да проверим и надградим уменията си, за да създадем една цялостна двуезична платформа”,

коментира проф. Любомир Пенев, основател и управител на ARPHA и Pensoft.

Списанието ще продължи да бъде издавано и в печатно издание четири пъти в годината.

Посетете сайта на списанието на: https://journal.bgcardio.org/

Допълнителна информация:

За Дружеството на кардиолозите в България

Учредено през 1952 година, целта на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) е да популяризира най-новите постижения в областта на кардиологията, да съдейства за издигане на професионалното равнище на кардиолозите в страната и да подпомага международните контакти на своите членове. Основната дейност на ДКБ е насочена към организиране на множество международни и национални прояви, конгреси, курсове, семинари, свързани с проблемите на кардиологията.